2015 m. liepos 29 d., trečiadienis

Prisiminkite Loto žmoną!"Kai du angelai vakare atėjo į Sodomą, Lotas sėdėjo Sodomos vartuose. Lotas, pamatęs juos, atsikėlė jų pasitikti ir nusilenkė iki žemės. Jis tarė: “Mano viešpačiai, prašau, užsukite į savo tarno namus...visi Sodomos miesto vyrai, jauni ir seni, iš visų miesto dalių apsupo namus. Jie pašaukė Lotą ir tarė: “Kur yra tie vyrai, kurie šįvakar atėjo pas tave? Išvesk juos laukan, kad mes juos pažintume”. Lotas išėjo pas juos į prieangį ir, užrakinęs duris, tarė: “Mano broliai, prašau, nesielkite taip piktai!" (Pr 19, 1-7)

   Čia cituoju ištrauką iš Biblijos apie tai kas vyko Loto dienomis. Šiomis dienomis Airija, Amerika ir beveik visas pasaulis darosi panašus į Sodomą ir Gomorą. Jėzus kalbėjo apie Savo atėjimo laiką susiedamas su Nojaus ir Sodomos dienomis. Ir šiandien tos dienos vis labiau ir labiau kalba apie tai, kad Kristus greitai sugrįš. Ko gi reikia laukti mums? Arba tiksliau, kaip pasiruošti ir kaip elgtis, kad neištiktų Sodomos ir Gomoros lemtis. Juk tie miestai buvo sudeginti ugnimi iš dangaus ir tik Lotas su savo dukromis išsigelbėjo. Net jo žmona nesugebėjo! Kalbėdamas apie paskutinias dienas Jėzus mus įspėjo: Prisiminkite Loto žmoną!
   Vėl grįžtu prie Šventojo Rašto. Toliau vyko dar keistesni dalykai ir Sodomos vyrai tarė: "Šalin! Jis čia atvyko, kad gyventų kaip ateivis, o nori teisėju būti! Dabar mes pasielgsime su tavimi pikčiau negu su jais”. Jie smarkiai veržėsi prie Loto, norėdami išlaužti duris" (Pr 19, 9). Čia galime matyti tai, kaip iškrypimas ima viršų virš blaivaus mąstymo ir nebėra jokio sustok. Todėl angelai "savo rankomis įtempė Lotą į namą ir užrakino duris. O tuos, kurie buvo prie namo durų, jie apakino, mažus ir didelius, kad jie nebesurastų durų" (Pr 19, 10-11) Kada netyroji dvasia ima viršų virš žmogaus dvasios, žmogus gali nebematyti ir nebesuprasti, kas gi vyksta iš tikro, arba tiesiog "apakti". Liūdna, kad iškrypimui pasidavė ir buvo apakinti ne tik dideli, bet ir maži. Aišku Jėzus gali išlaisvinti ir išgydyti kiekvieną, kuris atgailauja ir nori išsilaisvinti. Juk "kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo bus išlaisvintas" (Joel 2, 32).
  "Lotui juodu tarė: “Ar turi čia ką nors iš savųjų: žentus, sūnus, dukteris? Išvesk juos iš šios vietos! Mes sunaikinsime šitą vietą, kadangi jų garsus šauksmas pasiekė Viešpatį ir Jis mus siuntė ją sunaikinti”. Lotas išėjęs kalbėjo žentams, kurie buvo vedę jo dukteris: “Išeikite iš šios vietos, nes Viešpats sunaikins miestą”. Bet žentams atrodė, kad jis juokauja" (Pr 19, 12-14).
  Šiandien Geroji Naujiena - Evangelija skelbiama visiems. Jėzus mirė už mus nusidėjelius. Jis buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlė iš mirties. Jis Savo krauju išteisino mus ir pašaukė iš mirties į gyvenimą. Petras aiškino vyrams, kurie norėjo išsigelbėti: "Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas, taip pat ir jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks Viešpats, mūsų Dievas”. Dar daugeliu kitų žodžių jis liudijo ir ragino juos, sakydamas: “Gelbėkitės iš šios iškrypusios kartos!” (Apd 2, 38-40) Lotas skelbė žentams išeikite iš šios vietos....Krikščionys šiandien kalba, atgailaukite, palikite nuodėmę išeikite iš šių Šėtono pinklių, "gelbėkitės iš šios iškrypusios kartos". Bet Loto žentams atrodė, kad jis juokauja. Šiandien yra šaipūnų, kurie gyvena savo geiduliais ir sako "Kur Jo atėjimo pažadas? Juk nuo to laiko, kai užmigo protėviai, visa pasilieka kaip buvę nuo sutvėrimo pradžios" ( 2 Pet 3, 4)
   Lotas su šeima muistėsi ir neskubėjo išeiti. Tačiau angelai išvedė jį su visa šeimyna ir perspėjo "Gelbėk savo gyvybę! Nežiūrėk atgal ir nesustok kur nors apylinkėje! Bėk į kalną, kad nežūtum!” (Pr 19, 17) Šiadndiena tai būtų paraginimas atsigręžk į Jėzų, eik į Bažnyčią - "bėk į kalną, kad nepražūtum". Tiems kurie tiki į Jėzų gera naujiena tai, kad angelai negalėjo vykdyti teismo Sodomai, kol neišėjo Lotas su namiškiais (Pr 19, 22) Tai reiškia, kad didysis teismas neprasidės, kol nebus paimta Kristaus Bažnyčia.
   Noriu pasakyti visiškai atvirai, ne kiekvienas kuris vadina save krikčioniu toks yra iš tikro. Juk Jėzus pasakė: "Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje" (Mat 7, 21)
Angelai perspėjo Lotą ir jo namiškius "nežiūrėk atgal ir nesustok kur nors apylinkėje! Bėk į kalną, kad nepražūtum!" Neatsisuk į savo nuodėmingą praeitį ar gyvenimo būdą, nebūk šalia tos vietos ar toje aplinkoje, kur nusidėdavai bėk tolyn nuo nuodėmės ir ne bet kur o į kalną - pas Jėzų ir į Jo Bažnyčią!
   "Tuomet Viešpats siuntė ant Sodomos ir Gomoros sieros ir ugnies lietų. Jis sunaikino tuos miestus, visą apylinkę, visus miesto gyventojus ir augalus. Bet Loto žmona pažvelgė atgal ir pavirto druskos stulpu" (Pr 19, 24-26).
   Kodėl Loto žmona nepakluso perspėjimui ir atsisuko atgal..?
Kodėl netikėjo per angelus perduotu žodžiu! Kas vyko jos širdyje, kai ji kartu su šeima išėjo iš Sodomos. Kas brangaus jai pasiliko tenai..?
   Jėzus pasakė: "kur tavo turtas, ten ir tavo širdis" (Mat 6, 21).  
   Šiandien dar malonės laikas, dar tinkama diena išgelbėjimui. Dar nenužengė ugnis iš dangaus... Taip, jau paskutiniai laikai, jau visai nebetoli. Tačiau kas gali pasakyti dieną ar valandą? Kas gali nurodyti akimirką, kurią pašauks Viešpats savuosius. Tai įvyks per vieną akimirką! Nebus laiko nei Jėzaus vardo šauktis. "Aš jums atskleidžiu paslaptį: ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti, – staiga, viena akimirka, skambant paskutiniam trimitui. Trimitas nuskambės, ir mirusieji bus prikelti negendantys, o mes būsime pakeisti." (1 Kor 15, 51-52)
   O kiek nenumatytų atsitikimų gali įvykti mūsų gyvenimuose...
Ar verta rizikuoti dėl savo sielos ir amžinybės?
tai dabar yra priimtinas metas, štai dabar išgelbėjimo diena!"
Juk "kiekvienas, kuris šausis Viešpaties vardo,bus išgelbėtas"
(2 Kor 6, 2; Rom 10, 13).

Pastorius Gintautas

Maloniai kviečiame į
Dublino Krikščionių Bažnyčią
Gyvasis Vanduo

susirinkimai vyksta:
Dublin International Hostel salėje
61 Moutjoy Street, Dublin 7
Sekmadieniais 12:00
Tel.: +353894016414
facebook.com/gyvasisvanduo
 
Brangus(i) drauge,

"Atpildas už nuodėmę ­mirtis, o Dievo dovana ­amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį." ( Rom 6, 23)  
Gal būt tu ir tiki, bet nežinai kaip gauti išgelbėjimą. Štai Dievo žodis tau:
"Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas." (Rom 10, 9-10)   
   Nuoširdi atgaila ir viena malda šiandien gali pakeisti tavo amžinąjį likimą. Ar tu susitaikei su Dievu? Ar Jėzaus kraujas nuplovė tavo nuodėmes? Jei neesi užtikrintas, melskis tiesiog dabar:

"Brangus Viešpatie Jėzau, aš tikiu, kad Tu praliejai Savo šventą kraują už mano nuodėmes ir mirei ant kryžiaus mano vietoje. Aš tikiu, kad Tu prisikėlei iš numirusių, kad būčiau išgelbėtas ir turėčiau amžinąjį gyvenimą. Jėzau, atleisk mano nuodėmes ir įeik į mano širdį; būk mano asmeniniu Gelbėtoju ir Viešpačiu. Aš priimu Tave ir visa, ką Tu padarei dėl mano išgelbėjimo.
                                             Dėkoju Tau Jėzau. Amen"

Jei nuoširdžiai meldeisi šia malda, tu tapai Dievo vaiku."Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais" ( Jn 1, 12 )
Nors pasaulis eina vis tamsyn, bet Jėzus yra šviesa, kurios niekas ir niekada neušgesins. Mano drauge, jei Jo šviesa ir meilė nušvito tavo širdyje, aš raginu tave eiti į Bažnyčią, kur Jėzaus vardas yra išaukštintas, nes tu vienas negalėsi išstovėti prieš tamsos jėgas.
Dievo malonė tebūna su tavimi.

 


5 komentarai:

 1. sveika šeima

  Aš esu mama, kuri jūsų paslaugoms teikia privačių pinigų paskolų investicinius fondus tarp privačių asmenų

  jei jums reikia paskolos grąžinti skolas ar dar ką nors; mes esame jūsų paslaugose

  Jei jus domina, susisiekite su manimi

  paskolos suma: .....?

  grąžinimo laikotarpis: .....?

  „Whatsaps“: +33 755966288

  luizaaguiero0001@gmail.com

  ačiū

  AtsakytiPanaikinti
 2. Aš sugebėjau su savo vyru pasitelkti rašybos gydytoją dr. Ajayi, kai sužinojau, kad jį žavi kita moteris, aš buvau labai laiminga, kad susisiekiau su rašybos atstovu, nes jis yra priežastis, dėl kurios galėjau laimėti savo vyrą. ir dabar gyvename ramybėje. Kreipkitės į dr. Ajayi už visą jūsų rašybos darbą, jis padėjo man susigrąžinti savo vyrą. Manau, kad jis padės jums tai, kas jus vargina. Paštas: drajayi1990@gmail.com arba „whatsapp“: +2347084887094.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Sveiki, draugai, noriu šiandien įvertinti puikų vyrą, drąsiai galiu jį vadinti savo dvasiniu tėvu dėl nuostabaus dalyko, kurį jis padarė dėl manęs ir šeimos, didžio žmogaus vardas yra dr. Ajayi, aš sunkiai išgyvenu savo santuoką. namo, mano 7 metų vyras paliko mane gyventi pas kitą, sakydamas, kad nori skyrybų, buvau sukrėstas ir maldavo jį keletą mėnesių grįžti namo, tačiau visi mano pagrindai neveikė ir net paprašau jo seseries padėti. mums nesėkmingai parvežė jį namo, pamačiau vienos ponios liudijimą, kai naršiau internete, ji papasakojo, kaip burtininkų padėjėja jai padeda išgelbėti santuoką, aš susisiekiau su juo ir užrašiau jam savo viber numerį, paaiškindamas mano paties situaciją. , jis pažadėjo, kad viskas bus gerai, paprašė manęs šiek tiek informacijos apie save, kurį jam daviau, kad nustebčiau po trijų dienų burtų, kai mano vyras paskambino man į telefoną sakydamas, kad jis grįžta namo ir aš buvau laimingas, dabar gyvename laimingai kartu. Taigi, jei jums reikia rašybos keitiklio pagalbos iškilus bet kokiai problemai, susisiekite su Dr. Ajayi „Viber“ ar „WhatsApp“: +2347084887094 arba el. Paštu: drajayi1990@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 4. Aš per savo santuoką išgyvenau pragarą, kai sutikau ponios, vardu Keri, parodymus. Ji papasakojo, kaip ji sugebėjo išsaugoti savo santykius padedant rašybos patarėjui dr. Ajayi, nes jos vyras ją paliko kitai moteriai be jų. turėdamas reikšmingų nesusipratimų, bet rašybos rašytojui dr. Ajayi, kurį palaimino jo protėviai, padėjo rašybos rašymas ir jos vyras grįžo sakydamas, kad nežino, kas nutiko per jį, aš turėjau beveik panašų atvejį, nes mano vyras nori užpildyti skyrybų, bet nenoriu sugadintų namų, nes 15 metų mes buvome kartu po to, kai perskaičiau Keri parodymus. Kreipiausi į rašytoją dr. Ajayi ir paaiškinau jam savo situaciją, jis man papasakojo keletą tam tikrų dalykų, kuriuos reikėjo padaryti ir Aš vykdžiau jo nurodymus po savaitės burtų, mano vyras man pasakė, kad jam gaila visų skausmų, kuriuos jis man ir vaikams pateikė, pažadėdamas, kad visi jis bus šalia mūsų ir nuo tada mes gyvenome ramybėje. Jei turite panašių problemų, tokių kaip mano, ar bet kokių problemų gyvenime, nesvarbu, ar tai būtų darbe, mokykloje, ar sveikatos problemos, susisiekite su dr. Ajayi, kad jo darbas būtų 101% garantuotas. Paštas: drajayi1990@gmail.com „Viber“ arba „Whatsapp“: +2347084887094

  AtsakytiPanaikinti
 5. Su vyru dabar esame vedę maždaug 8 metus. Mes laimingai vedėme sūnų. Prieš 6 mėnesius pradėjau pastebėti keistą jo elgesį ir po kelių savaičių sužinojau, kad mano vyras ką nors mato. Jis pradėjo grįžti namo vėlai iš darbo, vargu ar daugiau rūpinosi manimi ar vaikais. Kartais jis išeina ir net negrįžta namo maždaug 2-3 dienas. Aš padariau viską, ką galėjau, kad ištaisyčiau šią problemą, bet viską be reikalo. Aš labai jaudinausi ir man reikėjo pagalbos. Vieną dieną naršydamas internete, aptikau svetainę, kurioje buvo siūloma, kad daktaras AJAYI galėtų padėti išspręsti mano santuokines problemas, atkurti nutrintus santykius ir panašiai. Taigi, jaučiau, kad turėčiau jam pabandyti. Aš susisiekiau su juo ir jis padarė man rašybą. Po dviejų dienų mano vyras priėjo prie manęs ir atsiprašė už padarytas klaidas ir pažadėjo niekada to nedaryti daugiau. Nuo to laiko viskas grįžo į normalią padėtį. Mano šeima vėl gyvena laimingai kartu. Ačiū daktarui AJAYI. Jei jums reikia rašybos keitiklio, galinčio ištarti rašybą, kuri iš tikrųjų veikia, siūlau susisiekti su juo. Jis tavęs nenuvils.


  Skambinkite ir „Whatsapp“: +2347084887094
  viber: +2347084887094
  Paštas: drajayi1990@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti