2014 m. birželio 2 d., pirmadienis

Lietuvių etninės kultūros pažinimo dienos Armaghe

Vos tik atėjus į St. Patrick’s gimnazijos kiemą, žvilgsniai nukrypo į Lietuvos valstybės trispalvę vėliavą, kabančią virš didingo pastato. ,,Tai šios gimnazijos direktoriaus bei katedros kunigo Kevin Donaghy nuopelnas”- mintyse susimąsčiau. Jis saugo mūsų tautos vėliavą lyg relikviją ir niekada nepamiršta jos iškelti, kai vyksta lietuvybę puoselėjantys renginiai.

               Tą saulėtą gegužės šeštadienį gimnazijos salė buvo šventiškai papuošta ir laukė ne tik lietuvių, bet ir airių bei kitų tautų žmonių, gyvenančių Šiaurės Airijoje. Sienas puošė Armagh Lietuvių bendruomenės ,,Amber” nuotraukos, kuriose atsispindėjo lietuvių veiklos nueito kelio atkarpa. Svečių žvilgsnius viliojo Armagh lietuviškos šeštadieninės mokyklėlės ,,Gintarėliai” bei su jais bendradarbiaujančio Kauno vaikų lopšelio- darželio ,,Liepaitė” darbeliai. Ant stalų bei sienų puikavosi kruopščių lietuvių nėriniai, austinės lietuviškos juostos, pintiniai ir medžio dirbiniai, lietuviškos klumpės, bei kiti rankdarbiai, privertę sustoti, susimąstyti ir paminėti geru žodžiu jų autorius. Sieną puošė lino juostoje išaustas Lietuvos tautinis himnas. Šventinė paroda buvo skirta ,,Lietuvių liaudies tradicijoms praeityje ir dabar” paminėti.
               ,,Kad lietuvybė neužgestų išeivijoje, ją mes nuolat turime kurstyti šeimoje, mokykloje, lietuviškoje bendruomenėje. Kol dar juntamas ryšys su senoliais,kol gyslomis teka protėvių kraujas, atsigręžkime į tautos palikimą, pažadinkime naujam gyvenimui tėvų tradicijas, papročius, atmintį”- sveikinimo žodį tarė bendruomenės ,,Amber” pirmininkė Edita Hamilton. Vadovė džiaugėsi matydama nemažą būrį svečių, atėjusių pasidžiaugti drauge bei pasigrožėti mūsų tautos papročiais ir tradicijomis. Hamilton paminėjo, kad šį projektą parašyti ją paskatino Lietuvos užsienio reikalų ministerijos paskelbtas konkursas ir lietuvių šokių kolektyvo ,,Spiečius” vadovė bei aktyvi lietuvybės skleidėja Šiaurės Airijoje Irma Jonutienė. ,,Šio projekto tikslas buvo mums lietuviams prisiminti ir parodyti savo krašto kultūrą jums, mielieji mūsų renginio svečiai”- šventinį sveikinimo žodį tęsė ,,Amber” pirmininkė.
               Į renginį atvyko Lietuvos ambasadorė Londone Asta Skaisgirytė- Liauškienė bei jos patikėtinė Gitana Kilinskaitė. Ambasadorė domėjosi šios šalies lietuvių gyvenimu bei jų rūpesčiais dar iki šventinio renginio atidarymo. Ji kalbino ne tik suaugusius, bet ir mažuosius ,,Gintarėlių” mokinukus. Emilija ir Haroldas buvo drąsiausi ir išdrįso pabendrauti su ambasadore. ,,Aš esu laimingas, kad lankau lietuvišką mokyklėlę. Todėl šeštadienis man yra laimingiausia diena. Man būna liūdna, kai prasideda atostogos ir negaliu lankyti mokyklėlės”- atviravo Haroldas. ,,Malonu matyti lietuvius, kalbančius lietuviškai. Kur bebūtume, turime nepamiršti mūsų tautos papročių  bei tradicijų ir išlaikyti lietuvybę. Nepamirškit, kur jūs begyventumėte, esat tos pačios Lietuvos vaikai”- lietuvius bei svečius sveikino A. Skaisgirytė- Liauškienė. Ambasadorė dėkojo visiems lietuviams bei airiams, padedantiems mūsų tautiečiams išsaugoti mūsų brangiausią turtą- lietuvybę ir jos tradicijas bei papročius. Ji įteikė ,,Lietuvos istorija” knygas anglų kalba bei padėkos raštus ,,Amber” pirmininkei E. Hamilton, ,,Gintarėlių” bei ,,Spiečiaus” vadovei I. Jonutienei, ,,Spiečiaus” kolektyvo nariams, Armagh miesto savivaldybės mero pavaduotojui Gerald Paul White, St. Patrick gimnazijos direktoriui K. Donaghy, Kauno lopšelio- darželio ,,Liepaitė” kolektyvui, lietuvių kunigui iš Dublino, kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį aukojančiam šv. mišias Armaghe Egidijui Arnašiui bei kitiems lietuviams aktyvistams. Padėkos rašte buvo parašyta ,,Nuoširdžiai dėkoju Jums už pagalbą, įgyvendinant projektą ,,Lietuvių etninės kultūros dienos”. Viliuosi, jog jūsų entuziazmas ir sėkmė nenustos lydėti Jūsų ateities darbų. Nuoširdžiai Jūsų ambasadorė”.
               Renginyje dalyvavo ir garbės konsulas Š. Airijoje Bill Sinnerton. Kunigas Kevin Donaghy lietuviškuose renginiuose yra dažnas svečias. Jis B. Sinnerton bei Gerard Paul White dar iki renginio atidarymo papasakojo šioje salėje vykstančias kitas šventes bei lietuviškas mišias koplyčioje. ,,Stengiuosi domėtis lietuvių gyvenimu, jei tik yra galimybės”- kalbėjo kunigas. Jis juokavo, kad mokyklėlės virtuvėje pasigenda lietuviškų cepelinų.
               Svečiams koncertavo I. Jonutienės vadovaujamas tautinių šokių kolektyvas ,,Spiečius.  Dainavo jaunieji dainininkai Dovydas Petronis, Benediktas Pavliučenka bei renginio vedančioji Milda Jašinskaitė- Jasevičienė.  Šventės pabaigoje nuskambėjo iškilmingas šokis su daina pagal V. Kernagio žodžius ,,Mūsų dienos kaip šventė”. ,,Spiečiui” užbaigus šentinį pasirodymą,  scenoje džaivą ir rumbą šoko Rūta Meškauskaitė ir Edgaras Rušinskas.  Po šventinio koncerto svečiai vaišinosi lietuviškomis vaišėmis ir dar turėjo progos pabendrauti vieni su kitais. Pabuvęs tokiame renginyje, mielas lietuvi, pasijunti tarsi pačioje Lietuvoje. Juk taip miela ir malonu išgirsti kalbančius mūsų gimtąja kalba, klausyti lietuviškų dainų, žiūrėti lietuviškų šokių, domėtis lietuvių liaudies papročiais, skaityti knygas bei raštus kalbą, kurią iš lūpų į lūpas perdavė mūsų senoliai.
               ,,Amber” pirmininkė E. Hamilton bendruomenės vardu padėkojo ambasadorei A. Skaisgirytei- Liauškienei, G. Kilinskaitei ir visai jų komandai už kantrybę, atvykimą, suvenyrus bei paramą. Už atvykimą, paramą ir palaikymą, norą susipažinti su mūsų kultūrą- miesto mero pavaduotojui Gerard Paul White, už finansinę paramą- Armagh miesto savivaldybei, už dalinį projekto finansavimą- Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, už ,,Good relation” pareigūnų iš Armagh miesto savivaldybės paramą ir supratimą- Mary Toal bei Martin Connell, bei St. Patrick gimnazijos direktoriui K. Donaghy. Vadovė taip pat padėkojo lietuviams už paramą, be kurių pagalbos nebūtų galėjusi paruošti lietuviškų vaišių stalo- lietuviškų maisto prekių parduotuvei ,,Minija”, Aldonai Valantonienei, Jūratei Jonienei, Edai ir Gintarui Žukauskams bei Abdonui Vainikoniui. Už įvairiapusę pagalbą ruošiant renginį ji padėkojo Vidai Baldauskaitei, Dženetai ir Audriui Labanauskams, Laimai ir Mindaugui Stringiams, Vaidai Černeckienei, Laurui Juškai, Editai Genienei, Vilmai Bučinskienei, Daivai Dielininkaitienei, ,,Spiečiaus” kolektyvo tėveliams bei kt.

               Mes, lietuviai, turime gausų senolių palikimą- perduokime jį iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas. Mūsų kalbai jau daugiau nei tūkstantis metų, tad didžiuokimės ja ir niekada nesistenkime jos išsižadėti. Tautinėse juostose auskime gražiausią ir brangiausią vardą- Lietuva. Kur bebūtume, kur begyventume, mes sugrįžtame svečiais įkvėpti gimto kvapo, išgirsti nenumaldomo gandrų kalenimo, pabūti ten, iš kur išvykome. Lietuva- tu esi mūsų gimtoji tauta, mūsų pasididžiavimas, mūsų turtas su gintarais nusėtom kopom pajūry!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą