2016 m. vasario 10 d., trečiadienis

AtleiskPradžioje norėjau pasidalinti girdėta istorija apie žmogų, kuris atleido savo priešui ir dar daugiau... Tai liudijimas ąsmens, kuriam pavyko išeiti iš koncentracijos stovyklos. Pavadinkime jį sąlyginai Juozapu.

    Per kiekvienas Kalėdas Juozapo žmona atsiūsdavo jam skaniai paruoštą kalakutą, su spanguolėm ir kitais prieskoniais, būtent taip kaip jis mėgdavo. To kalėjimo viršininkas pasikviesdavo jį, parodydavo, ką atsiuntė žmona ir pasigardžiuodamas valgydavo  kalakutą jo akivaizdoje. Tiesa pasakius nežinau, ką kaliniai koncentracijos stovykloje iš vis valgydavo, tačiau suprantu, kad kalakutas buvo jam kaip dangiškas maistas. Manau Juozapas galėdavo užuosti jo skonį ir tikrai labai norėdavo nors gabalėlį paragauti. Dėja...!
Karas baigėsi. Juozapass išėjo į laisvę ir po kiek laiko ne tik įtikėjo į Jėzų, bet tapo pastoriumi. Vieno tarnavimo metu, kai jis kvietė žmones atgailos maldai, į priekį išėjo pažįstamas Juozapui žmogus.  Negali būti, galvojo jis... Tačiau kuo labiau žmogus artėjo, tuo aiškiau matėsi, kad tai tas pats koncentracinės stovyklos viršininkas, kuris tyčiodavosi iš jo, valgydamas "kalėdinį" kalakutą. Noriu čia atkreipti dėmesį į tai, kad atgailos malda - tai susitaikymas su Dievu, tai nuodėmių atleidimas ir amžinas gyvenimas per tikėjimą į Jėzų. Nežinau ar tu gali įsivaizduoti tokią situaciją, kai ir nuo tavęs priklauso tavo priešo amžinas likimas...
    Kai Jėzus buvo ant kryžiaus, Jo veidas buvo nepanašus į žmogaus veidą, Jo rankos, Jo kojos, nugara - visas kūnas buvo žaizdotas ir kraujas tekėjo ant žemės... Susirinkusių budelių, fariziejų ir kitokių nusikaltėlių balsai ir patyčios buvo dar kitokio tipo žaizdos sielai... Tačiau "Jėzus tarė: “Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro”. O jie, mesdami burtą, pasidalijo Jo drabužius" (Lk 23, 34)
    Jėzus atleido mums visas kaltes ir nuplovė mūsų nuodėmes savo krauju, kad mes galėtume sugrįžti pas mūsų dangiškąjį Tėvą. Ir tai įmanoma tik todėl, kad Jis mums atleido.
    Juozapas taip pat atleido koncentracijos stovyklos viršininkui, kuris su atgaila priėmė Jėzų ir tapo nauju kūriniu Kristuje. Dievas taip išliejo Savo antgamtinę meilę, kad jie abu apsikabinę verkė.
    Kiek kainuoja vienos sielos išgelbėjimas..?

    Gal būt tavo gyvenime yra nemaža skausmo ir visokio nuostolio, dėl to, ką padarė tavo artimieji ar draugai, gal būt tavo darbe nelabai draugiški santykiai ir tavo bosas kažką pasakė ne taip. Daug yra situacijų, kai kas nors ar mes patys pasakome ir padarome negerų dalykų. Taip atsiranda žaizdos ir randai. Vieni matomi, kiti giliau ir iš išorės lyg ir nesimato. Tačiau jei laikas nuo laiko prisimeni ir nenusiramini dėl to, tai gali paveikti ir sveikatą, ir visą tavo ąsmenybę. Atleisk!
    Kažkas yra pasakęs atleisti - tai šviesus egoizmas, tai kelias į laisvę ir į sėkmingą tavo gyvenimo ateitį.
    Kiek daug žmonių esu sutikęs savo gyvenime, kurie vienaip ar kitaip buvo "surišti" dėl neatlaidumo. Turbūt daugiau negu pusei iš tų, kurie serga artritu pagrindinė ligos atsiradimo priežastis -  neatlaidumas. Taip svarbu atleisti!
    Vienas pastorius, kuris buvo prikeltas iš numirusių po to, kai keturias dienas išgulėjo lavoninėje, liudijo kokios baisios pasekmės gali būti dėl neatlaidumo. Jis susipyko su žmona iki tiek, kad žmona jį fiziškai sumušė...(yra ir tokių žmonų). Vyras supykęs užsidarė savo kambaryje ir negalėjo atleisti žmonai net tada, kai ji visaip prašė atleisti, besibelsdama į duris iš išorės. Tai įdomi ir pamokanti istorija, tačiau sutrumpinsiu. Vyras supykęs ant žmonos, išlipo pro langą, sėdo į mašiną ir bevažiuojant įvyko avarija... Angelas jį paėmė..,parodė dangų, po to pragarą... ir pasakė ''jei šiandien baigtūsi tavo žemiškas gyvenimas, tu liktumei čia!'' "Kaip čia", prieštaravo jis" juk aš tikiu į Jėzų, Jo kraujas pralietas už mane!" O angelas jam pasakė "ar nežinai, kad parašyta  "ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams" (Mat 6, 12). Grįžęs iš mirties pastorius dalinasi ne tik stebuklinga žinia, kad Dievas prikelia iš numirusių šiandien, bet ir tuo, kaip svarbu atleisti. Šiuo atveju neatlaidumas galėjo nuvesti net iki pragaro!
    Kai Petras paklausė Jėzaus, "kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusideda? Ar iki septynių kartų?” Jėzus jam atsakė: “Aš nesakau tau iki septynių kartų, bet iki septyniasdešimt septynių” (Mat 8, 21-22). Toliau Jėzus paaiškina visiems, kodėl taip svarbu atleisti. Būtinai paskaityk. Sutrumpinus: karalius atleido skolintojui milijoninę skolą o tas, kuriam buvo atleista milžiniška skola, sutiko draugą, kuris jam buvo skolingas apie 100 Eurų ir nors draugas maldavo palaukti, nesutiko ir įmetė jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Tai matė karaliaus tarnai ir pranešė savo šeimininkui. Ir šeimininkas..."atidavė jį kankintojams, iki jis sumokės visą skolą" (Mat 18, 34). Praktiškai atleistoji milijojoninė suma vėl buvo sugrąžinta atgal ant negailestingojo skolininko. Tie "kankintojai", tai gali būti persekiojantys kaltinimai, patyčios, skausmai, ligos, negalės bei įvairūs surišimai, sukelti netyrų dvasių arba demonų. Ir nežinia kur tai gali nuvesti, jei į žmogaus gyvenimą neateis atleidimas... Ir labai dažnai tos piktos būtybės įgauną legalią teisę kankinti žmones dėl neatlaidumo.
  Pabaigai norėčiau pasakyti, kad ir mano gyvenime buvo nemaža situacijų, kai buvau apgautas, išnaudotas, apvogtas ar išduotas. Tačiau jei aš būčiau pasilikęs neatlaidume, nežinau ar bebūčiau gyvas. Viešpats Jėzus mums atleido neįsivaizduojamai didelias skolas ir mus moko, kaip svarbu atleisti tiems, kurie mums nusideda.  
   Jis padės ir tau atleisti ir išlaisvins tave iš kankintojų, jei ateisi pas Jį. Žmogiškai tariant, Jis turi žymiai didesnę ir gilesnę atlaidumo praktiką. Jis pamokys tave, kaip gyventi taikoje su Dievu, su tavo draugais ir tavo priešais. Jis ir šiandien atneša laisvę ir gydo sielas ir kūnus tų, kurie ieško Jo ir šaukiasi Jo vardo.
"Juk kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išlaisvintas" (Joelio 2, 32).

Pastorius
Gintautas

Brangus(i) drauge,

"Atpildas už nuodėmę ­mirtis, o Dievo dovana ­amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį." ( Rom 6, 23)  
Gal būt tu ir tiki, bet nežinai kaip gauti išgelbėjimą. Štai Dievo žodis tau:
"Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas." (Rom 10, 9-10)   
   Nuoširdi atgaila ir viena malda šiandien gali pakeisti tavo amžinąjį likimą. Ar tu susitaikei su Dievu? Ar Jėzaus kraujas nuplovė tavo nuodėmes? Jei neesi užtikrintas, melskis tiesiog dabar:

"Brangus Viešpatie Jėzau, aš tikiu, kad Tu praliejai Savo šventą kraują už mano nuodėmes ir mirei ant kryžiaus mano vietoje. Aš tikiu, kad Tu prisikėlei iš numirusių, kad būčiau išgelbėtas ir turėčiau amžinąjį gyvenimą. Jėzau, atleisk mano nuodėmes ir įeik į mano širdį; būk mano asmeniniu Gelbėtoju ir Viešpačiu. Aš priimu Tave ir visa, ką Tu padarei dėl mano išgelbėjimo.
                                             Dėkoju Tau Jėzau. Amen"

Jei nuoširdžiai meldeisi šia malda, tu tapai Dievo vaiku."Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais" ( Jn 1, 12 )
Nors pasaulis eina vis tamsyn, bet Jėzus yra šviesa, kurios niekas ir niekada neušgesins. Mano drauge, jei Jo šviesa ir meilė nušvito tavo širdyje, aš raginu tave eiti į Bažnyčią, kur Jėzaus vardas yra išaukštintas, nes tu vienas negalėsi išstovėti prieš tamsos jėgas.
Dievo malonė tebūna su tavimi.

 Brangūs draugai!
Bažnyčia "Gyvasis Vanduo"
kviečia vsus
į susirinkimus sekmadieniais nuo 12:00
Dublin International Hostel salėje,
adresu: 61 Mountjoy street, Dublin 7.

Patyrę tarnautojai su malda padės žmonėms,
turintiems fizininių, sielinių ir dvasinių problemų
(išlaisvinimai nuo prakeikimų, depresijos, įvairių
priklausomybių, malda kūno ir sielos išgydymui)
galimi vizitai į namus ir ligonines.
Tel. 0894016414
facebook.com/gyvasisvanduo


 
7 komentarai:


 1. Aš vertinu DR SUNNY už jo geranorišką darbą, padarytą už mane. Aš buvau atskirtas nuo vyro per pirmąjį leidimą ir buvo labai blogai, nes vaikams trūko tėvo, o aš buvau vieniša, buvau jam pareikšta. atleisti man už tai, ką padariau, jis atsisakė mano skambučių ir niekada neatsakė į mano žinutes, tai buvo labai niokojantis. bet tikiuosi, kad jis labai greitai grįš pas mane. lankėsi pas kelis dvasinius gydytojus ir jie negalėjo jo sugrąžinti pas mane, tačiau vieną vakaro vidurį pamačiau tinklaraštininko komentarą, kuriame rašoma, kad DR SUNNY padėjo daugeliui žmonių. Aš žinojau, kad jis man padės. jam parašė, jis man atsakė ir papasakojo, kaip jis išreikš vudu meilę man, o mano vyras grįš po 48 valandų. ir taip mano vyras grįžo per 48 valandas. pasikalbėkite su DR SUNNY šiandien: whatsapp +2349030731985 el. paštas: drsunnydsolution1@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti

 2. rasti tikrą meilės rašytoją? meilės rašytojas, kurio darbai parodė rezultatus? Skambinkite / WhatsApp DR SUNNY +2349030731985. išgydyti iš sudaužytos širdies „Aš taip džiaugiuosi, kad mano vyras grįžo po to, kai paliko mane pas kitą moterį“ susisiekite su drsunnydsolution1@gmail.com, kad padėtumėte skubiai sugrąžinti savo buvusį meilužį po skyrybų / skyrybų „Po 12 vedybų metų aš ir mano vyras buvo įsitraukęs į vieną ar kitą ginčą, kol galiausiai paliko mane ir persikėlė į Kaliforniją būti su kita moterimi. Jaučiau, kad mano gyvenimas baigėsi ir mano vaikai manė, kad daugiau niekada nebematys savo tėvo. Aš stengiausi būti stiprus tik dėl vaikai, bet aš nesugebėjau suvaldyti skausmų, kurie kankina mano širdį, širdį užliejo skausmai ir skausmai, nes buvau iš tikrųjų įsimylėjęs savo vyrą. Kiekvieną dieną ir naktį galvoju apie jį ir visada linkiu, kad jis galėtų sugrįžti pas mane. tikrai jaudinausi ir man reikėjo pagalbos, todėl ieškojau pagalbos internete ir atėjau į svetainę, kurioje buvo siūloma, kad DR SUNNY galėtų padėti greitai sugrįžti atgal. Taigi, aš jaučiau, kad turėčiau pabandyti jam pabandyti. Aš susisiekiau su juo ir jis man pasakė ką daryti, ir aš tai padariau, tada jis padarė meilės meilės žodį. 11 valandų vėliau, mano vyras tikrai man paskambino ir pasakė, kad labai pasiilgo manęs ir vaikų, Taigi nuostabu !! Taigi jis tą pačią dieną grįžo su meile ir džiaugsmu, atsiprašė už savo klaidą ir skausmą, kurį sukėlė man ir vaikams. Nuo tos dienos mūsų santuoka dabar buvo stipresnė, nei buvo anksčiau, viskas dėkojama DR SUNNY. jis yra toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalinti savo istorija internete, kad DR SUNNY yra tikras burtininkas, kuris visada melsiuosi ilgai gyventi, kad padėtų savo vaikams ištikus bėdai, jei esate čia ir jums reikia buvusio meilužio. arba greitai išsaugokite savo santuoką. Daugiau neverkite, susisiekite su DR SUNNY dabar. Tai yra jo kontaktinis asmuo, parašykite jam el. Paštu: drsunnydsolution1@gmail.com arba paskambinkite / WhatsApp jam: + 2349030731985, jūsų gerumo niekada nepamiršite. Lydia Wanderly iš JAV..

  AtsakytiPanaikinti

 3. Išsaugokite savo ryšius ir gaukite buvusį vaikiną / draugę. Kontaktas: gethelp05@gmail.com yra geriausias internete rašantis rašytojas, o jo rezultatas yra 100% garantija.

  Mano vardas Amy Jurgens iš Tx, JAV. Po 12 santuokos metų aš su vyru buvome vienoje ar kitoje ginčydamiesi, kol jis galiausiai paliko mane ir persikėlė į Kaliforniją būti su kita moterimi. Jaučiau, kad mano gyvenimas baigėsi ir mano vaikai manė, kad daugiau nebematys savo tėvo. Aš stengiausi būti stipri tik dėl vaikų, bet negalėjau suvaldyti skausmų, kurie kankina mano širdį, širdį užpildė skausmai ir skausmai, nes buvau iš tikrųjų įsimylėjusi savo vyrą. Kiekvieną dieną ir naktį galvoju apie jį ir visada linkiu, kad jis sugrįžtų pas mane, aš tikrai buvau nusiminęs ir man reikėjo pagalbos, todėl internete ieškojau pagalbos ir atėjau į svetainę, kurioje manoma, kad dr. Ilekhojie gali padėti greitai sugrįžti. . Taigi, jaučiau, kad turėčiau jam pabandyti. Aš susisiekiau su juo ir jis man pasakė, ką daryti, ir aš padariau tai, tada jis padarė meilės burtą už mane. Po 28 valandų mano vyras iš tikrųjų man paskambino ir pasakė, kad labai pasiilgo manęs ir vaikų. Taigi nuostabu !! Taigi jis tą pačią dieną grįžo su meile ir džiaugsmu, atsiprašė už savo klaidą ir skausmą, kurį sukėlė man ir vaikams. Nuo tos dienos mūsų santuoka dabar buvo stipresnė, nei buvo anksčiau, viskas dėkojama dr. Ilekhojie. jis yra toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalyti savo istorija internete, kad dr. Ilekhojie yra tikras ir galingas rašybos rašytojas, aš visada melsiuosi ilgai gyventi, kad padėčiau savo vaikams ištikus bėdai, jei esate čia ir jums reikia meilės- burtažodis „Laimėk savo vyrą iš kitos moters“ arba laimėk savo vaikiną / draugę amžinai. Daugiau neverkite, susisiekite su šiuo galingu rašybos rašytoju dabar. Štai jo kontaktas

  Skambinkite / „WhatsApp“: +2348147400259,
  El. Paštas: gethelp05@gmail.com,
  Svetainė: https://ilekhojie-solutions.webnode.com

  AtsakytiPanaikinti
 4. Po to, kai daktaras Akpabio sugrąžino mano vyrą, kuris išsiskyrė su manimi vienerius gerus metus, vėl jaučiausi toks palaimintas. Aš iš Islandijos. Nors ir turiu burną visame kūne, nepakaks padėkoti dr. Akpabio už jo pagalbą mano gyvenime. Mano vyras su manimi išsiskyrė vienerius metus ir be jo kentėjo skausmai ir kančios. Taigi, aš visur ieškojau pagalbos, bet niekas nepasisekė, kol turėjau omenyje daktarą Akpabio. Aš jam paaiškinau savo situaciją ir jis pažadėjo, kad mano vyras grįš pas mane per 24 valandas, kol mano širdis vis dar plaka už jį. Aš tikėjau juo ir jis paruošė man burtą, o mano vyras paskambino man tiksliai, kai pasakė daktaras Akpabio. Jis maldavo ir sakė, kad man reikia manęs, ir mes vėl gyvename laimingai pastaruosius 9 mėnesius. Kiekvienas ten skaitantis mano straipsnį, kuriam reikia pagalbos, turėtų su juo susisiekti. El. Paštas: akpabiospells@gmail.com Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +23489064238004

  AtsakytiPanaikinti

 5. MANO vardas Debora Holladay. Po 12 santuokos metų mano vyras ir aš buvome ginčydamiesi, kol jis galiausiai paliko mane ir persikėlė į Kaliforniją būti su kita moterimi. Jaučiau, kad mano gyvenimas baigėsi ir vaikai manė, kad daugiau nebematys savo tėvo. Aš stengiausi būti stipri tik dėl vaikų, tačiau nesugebėjau suvaldyti skausmų, kurie kankina mano širdį, širdį užpildė skausmai ir skausmai, nes buvau iš tikrųjų įsimylėjęs savo vyrą. Kiekvieną dieną ir kiekvieną vakarą galvoju apie jį ir visada noriu, kad jis sugrįžtų pas mane, aš tikrai buvau nusiminęs ir man reikėjo pagalbos, todėl ieškojau pagalbos internete ir atėjau į svetainę, kurioje manoma, kad DR SUNNY galėtų padėti greitai rasti mano pvz. Taigi jaučiau, kad turėjau tai išbandyti. Aš susisiekiau su juo ir jis man pasakė, ką daryti, ir aš padariau tai, tada jis padarė meilės burtą man. Po 28 valandų mano vyras man tikrai paskambino ir pasakė, kad aš jo labai pasiilgau ir vaikų, toks nuostabus !! Štai jis tą pačią dieną grįžo su didele meile ir džiaugsmu ir atsiprašė už savo klaidą ir už skausmą, kurį ji sukėlė man ir vaikams. Nuo tos dienos mūsų santuoka buvo stipresnė nei anksčiau, visa tai dėkojo DR SUNNY. jis yra toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalinti savo istorija internete, kad DR SUNNY yra tikras ir galingas kalbėtojas, kad aš visą laiką melsiuosi, kad padėčiau jo vaikams nelaimės metu, jei esate čia ir jums reikia susirasti savo buvusį ar jūsų vyras persikėlė į kitą moterį, daugiau nebeverkite, susisiekite su šiuo galingu ratu. Čia yra jo „Call / WhatsApp“ kontaktas: +2349030731985
  Paštas: drsunnydsolution1@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 6. Lauren Lynch parodymai. Kaip greitai susigrąžinti savo buvusįjį!

  Man skaudėjo ir daužėsi širdis, kai prieš septynis mėnesius mano ir mano vyro santuokoje iškilo labai didelė problema. toks baisus, kad jis kreipėsi į teismą dėl skyrybų. jis pasakė, kad daugiau nebenori daugiau pasilikti su manimi ir kad nebemyli manęs. Taigi jis išsikraustė iš namų ir privertė mane ir mano vaikus patirti stiprų skausmą. Išbandžiau visas įmanomas priemones, norėdamas jį susigrąžinti, po daug maldaudamas, bet viską be reikalo. Ir jis patvirtino, kad priėmė savo sprendimą ir daugiau niekada nenorėjo manęs matyti. Taigi vieną vakarą grįždamas iš darbo sutikau seną draugą, kuris paprašė mano vyro. Taigi, aš jam paaiškinau kiekvieną dalyką, todėl jis man pasakė, kad vienintelis būdas susigrąžinti savo vyrą yra apsilankyti rašybos žinove, nes tai tikrai pasitarnavo ir jam. Taigi niekada netikėjau burtais, tačiau neturėjau kito pasirinkimo, kaip tik sekti jo patarimais. Tada jis man davė rašytojo, su kuriuo jis lankėsi, el. Pašto adresą. DR ODION (drodion60@yandex.com) Taigi kitą rytą aš nusiunčiau laišką man nurodytu adresu, o rašybos rašytojas patikino, kad kitą dieną grąžinsiu savo vyrą. Koks nuostabus teiginys !! Niekada netikėjau, todėl jis kalbėjo su manimi ir papasakojo viską, ką man reikia padaryti. Tada kitą rytą, taip stebėtinai, mano vyras, kuris man neskambino pastaruosius 7 mėnesius, man paskambino, kad praneštų, jog grįžta. Taip nuostabu!! Taigi jis tą pačią dieną grįžo su meile ir džiaugsmu, atsiprašė už savo klaidą ir skausmą, kurį sukėlė man ir mano vaikams. Tada nuo tos dienos mūsų santykiai buvo stipresni nei tokie, kokie buvo anksčiau, pasitelkiant rašybos rašytoją. Taigi aš jums patarsiu, jei kiltų problemų, susisiekite su DR ODION, suteikiu jums 100% garantiją, kad jis jums padės. Parašykite jam el. Paštu: (drodion60@yandex.com) arba susisiekite su juo +2349060503921.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Dr Ilekhojie TAI, KAS man padėjo išsaugoti mano santykį.TEKSTAS ARBA PRIDĖTI Jį APIE WHATSAPP: +2348147400259

  Aš noriu paliudyti apie puikų ir galingą rašytoją, kuris mano vyrui palikęs mane ir vaikus 2 savaitėms, kai aš jam paskambinau, jis nesirinko, kai grįžo namo trečią savaitę. Jis man pasakė, kad nori skyrybų, man buvo taip liūdna Aš verkiau visą naktį, kai jis vėl išvyko, kitą dieną buvau toks vienišas, ieškodamas ko nors internete, kai radau burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, kuris padėjo daugybei žmonių susidoroti su jų problemomis, todėl aš susisiekiau su juo dėl savo problemų, jis man pasakė, kad bus Priimk 24 valandas, o mano vyras grįš pas mane. Aš padariau viską, ką jis liepė man padaryti. Kitą dieną mano vyras grįžo atsiklaupęs ir maldavo, kad atšauktų skyrybas, kuriomis dabar džiaugiamės kartu. susisiekite su juo „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 arba el. paštu (gethelp05@gmail.com)

  AtsakytiPanaikinti