2014 m. rugpjūčio 26 d., antradienis

Elijas ir paskutiniai laikai

"Jiems besikalbant ir einant toliau, pasirodė ugninis vežimas bei ugniniai žirgai ir perskyrė juodu. Taip Elijas buvo paimtas viesulu į dangų. Eliziejus tai matė ir šaukė: Mano tėve, mano tėve! Izraelio kovos vežimai ir jo raiteliai! Ir jis daugiau jo nebematė. Tuomet jis persiplėšė drabužius. Eliziejus, pakėlęs Elijo apsiaustą, kuris nuo jo nukrito, sugrįžęs atsistojo ant Jordano kranto."  
                                                                   (2 Kar 2, 11 - 13)

    Čia pacituota ištrauka Biblijos, kaip Elijas buvo paimtas į dangų su kūnu, neregėjęs mirties. Šiandien mes laukiame Kristaus kūno - Bažnyčios paėmimo. (1 Tim 4, 13-18)
    Senasis Testamentas baigiasi žodžiais: "Atsiminkite mano tarno Mozės įstatymą, kurį daviau Horebe visam Izraeliui, jo nuostatus ir potvarkius. Aš siųsiu jums pranašą Eliją, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai...  ". (Mal 4, 4 - 6)   
    Mes gyvename paskutiniais laikais.
    Kai sakau, kad gyvename paskutiniais laikais, neturiu mintyse pasaulio pabaigos su žemės sunaikinimu. Tokie gąsdinimai yra nepagrįsti Dievo žodžiu ir yra niekas kitas, kaip klaidinimas. Žemė dar ilgai stovės, mažiausiai tūkstantį metų su pačia geriausia ekologija, kokia tik yra buvosi. Ir jokio karo, 1000 metų taikos ir ramybės visoje žemėje. Tačiau iki to...
  Paminėsiu tik keleta paralelių su Eliju ir paskutiniais laikais:
   Elijo laikais  buvo didžiulis nusisukimas nuo tikrojo Dievo į netikrų dievų ir stabų garbinimą. Panašiai ir šiais paskutiniais laikais. Elijo laikais netikri pranašai sėdėjo prie Izraelio karalienės Izabelės stalo, o tikri pranašai buvo persekiojami ir žudomi. Panašiai ir šiandien, visame pasaulyje pilna netikrų pranašų ir veikla net ir valdžios palaikoma, o tikri pranašai - krikščionys, o ir žydai daugelyje šalių ne tik persekiojami, bet ir žudomi.  
    Elijas buvo paimtas į dangų, su kūnų ir neregėjo mirties. Panašiai šiandien mes laukiame ir turime būti pasiruošę Kristaus kūno - Bažnyčios paėmimui. Tai įvykis, kuris tikrai įvyks savo nustatytu metu. Tačiau mes turime būti pasiruošę dabar, nes niekas nežino nei dienos, nei valandos. Tik vis arčiau ir arčiau ši diena.  
   "Aš jums atskleidžiu paslaptį: ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti, staiga, viena akimirka, skambant paskutiniam trimitui. Trimitas nuskambės, ir mirusieji bus prikelti negendantys, o mes būsime pakeisti. Nes šis gendantis turi apsivilkti negendamybe, ir šis marus apsivilkti nemarybe. Kada šis gendantis apsivilks negendamybe ir šis marusis apsivilks nemarybe, tada išsipildys užrašytas žodis: Pergalė prarijo mirtį! Kurgi, mirtie, tavo geluonis? Kurgi, mirtie, tavo pergalė? Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga įstatymas. Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų!" (1 Kor 15, 51-58)
    Tiems, kurie atidžiai skaitote ir gal būt dar neesate girdėję apie tai, kad Kristus paims savuosius nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visus žemės gyventojus, noriu pasakyti. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražutų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas tapo žmogumi ir ant Golgotos kryžiaus - Dievo Sūnus ir Žmogaus Sūnus - Kristus Jėzus numirė už mūsų nuodėmes pagal Raštus; Jis buvo palaidotas, ir  prisikėlė trečią dieną pagal Raštus. Jėzus - mūsų visų Gelbėtojas, paėmė mūsų nodėmes ir bausmes ant Savęs, mirė už mus ir trečią dieną prisikėlė iš mirties. Tai yra Geroji Naujiena mums šiandien. Mums nereikia mokėti už savo kaltes ir eiti į pragarą už savo nuodėmęs, nors mes ir esame to verti. Mūsų vietoje ir už mus ten jau buvo Jėzus. Ir tiems, kurie tiki Juo, Jo atperkamąja auka ir prisikėlimu, Jis atleidžia kaltes ir teikia amžinojo gyvenimo dovaną.
   Štai klausimas, kurį turėtume sau užduoti: "Ar aš esu pasiruošęs Jo sugrįžimui? Jei į šį klausimą, be abejonės negalite pasakyti taip, vadinasi jūs esate nepasiruošę ir dabar dar yra tinkamas laikas pasiruošti. Jai nežinote kaip, su atgaila melskitės malda, kurią galite rasti šiame laikraščio puslapyje ir eikite į Bažnyčią, kur išaukštintas Jėzaus Kristaus - mūsų vienintelio Gelbėtojo ir Viešpaties vardas. Juk tik Jėzus mirė atperkamąją auka mūsų nuodėmes, juk tik Jis prisikėlė numirusių mūsų išgelbėjimui - niekas kitas! Prisiminkime ir Jo perspėjimą: "Jeigu netikėsite, kad Aš Esu, mirsite savo nuodėmėse" (Jn 8, 24).   
   Elijo rūbai nukrito žemėn, juos paėmė Elisiejus. Kai bus paimta Kristaus nuotaka - Bažnyčia, jos rūbas - patepimas ir vadžia pateks į rankas tų, kuriems paskirta nešti Evangeliją sunkiausiais laikais. Tame tarpe ir 144 000 žydų (Apr 7, 4) (Ps.... tiems, kurie pasiliks.., griebkite rūbus tų, kurie bus paimti, su atgaila šaukitės Viešpaties savo išgelbėjimui ir nebijokite Antikristo; nieko daugiau jis negali padaryti, tik nukirsti galvą. Jis neturi galios jūsų sielos pražudymui, nebent priimsite žvėries ženklą. (Apr 13, 17; 14, 9-11)
    Oi kiek Netikro Pranašo padalinių, apgaudinėjančių žmones šiandien.?!  
    Elijas sunaikino 950 netikrų pranašų ant "Karmelio kalno".  Kareivijų Viešpats sunaikins Netikrą Pranašą ir Antikristą, pirmuosius pasiūsdamas į ugnies ežerą; ir tuos, kuriuos jie surinks kovai prieš Izraelį, labai netoli nuo Karmelio kalno, besidrėkiančiame Juozapato slėnyje, Armakedono mūšio metuApie Netikro Pranašo ir Antikristo  siekius ir planus, galite daugiau rasti  Apr. 13-ame skyriuje, kur prasimato vienos pasaulio valdžios, ekonomikos ir religijos eskizai su aukščiausio lygio diktatūra visose sferose.  
    Kaip buvo paimtas į dangų Elijas, taip bus paimta ir Bažnyčia, tai geriausioji dalis - būti paimtam, nuo išbandymo valandos, o po to grįžti su Kristumi į Tūkstantmetę Taikos Karalystę - nepramiegokime, bet būkime tam pasiruošę!
   Elisiejaus dalis, jei taip galima pavadinti, teks tiems, kurie skelbs Evangeliją po Bažnyčios paėmimo. Tai bus sunkiausi laikai visoje žmonijos istorijoje. "Tada kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Siono kalne ir Jeruzalėje bus išgelbėjimas, kaip sakė Viešpats, likučiui, kurį Jis pašauks" (Joelio 2, 32)
   Elisiejus yra geras pavyzdys tiems, kurie rimtai trokšta sekti Jėzumi ir būti paimtais. Jis taip atidžiai sekė Elijumi, neatsilikdamas nuo jo, net kai pats Elijas jam sakė tai ir nenuleido nuo jo akių iki pačios paskutinės akimirkos.(2 Kar 2, 6-12) Taip ir mums šiandien reikia sekti Kristumi.
    Ir dar, Jėzus pasakė:  "Saugokitės, kad jūsų širdys nebūtų apsunkintos nesaikingumo, girtavimo ir gyvenimo rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad būtumėt palaikyti vertais išvengti visko, kas įvyks, ir stoti prieš Žmogaus Sūnų". (Luk 21, 34-36)
    Ir visiems tiems, kurie dar nepasiruošę - paraginimas:
 "Ieškokite Viešpaties, kol galima Jį rasti, šaukitės Jo, kol Jis arti."
(Iz 55, 6)

Pastorius

Gintautas Tautkus  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą