2016 m. kovo 11 d., penktadienis

Jėzus prisikėlė"Jo čia nėra, Jis prisikėlė! Atsiminkite, ką Jis jums sakė" pranešė angelas Marijai Magdalietei ir kitoms moterims, atėjusioms prie Jėzaus kapo ankstų sekmadienio rytą. Mirtis jo neišlaikė, kapas nesulaikė, mūsų nuodėmės negalėjo sunaikinti Jo šventumo ir meilės mums. Jėzus gyvas, Jis prisikėlė ir tai žinia, kuri džiugina mūsų širdis šiandien.

   Greitai mes švęsime Paschą, o svarbiausia - Jo prisikėlimą. Tai didžiausia šventė, tai nuostabi žinia, nešanti laisvę tau ir man šiandien. Jo prisikėlime mūsų laisvė nuo nuodėmės ir mirties, laisvė nuo amžinosios pražūties. Tai kad Jėzus prisikėlė yra ne šiaip istorinis faktas, bet labai aktualus ir svarbus įvykis mano ir tavo išteisinimui ir išgelbėjimui - kelias pas mūsų dangiškąjį Tėvą. Tai bilietas, tai kelias į amžinąjį gyvenimą. Tai daug realiau, negu šis mano laiškas tau.
   Jėzus taip myli tave, kad palikęs Savo Dievišką sostą, gimė iš mergelės Marijos, kad taptų žmogumi - kaip vienas iš mūsų. Jis parodė mums, kaip reikia mylėti Dievą ir artimą. Kaip mylėti kiekvieną žmogų, nors jis būtų ir iš priešo armijos. Jėzus nuostabiais išgydymais, išlaisvinimais ir įvairiais stebuklais patvirtino, kad Jis yra tas Mesijas, apie kurį skelbia Biblija - Šventasis Raštas. Galiausiai Jis Pats, Savo noru nešė mūsų nuodėmes ir bausmę, buvo nukryžiuotas ir palaidotas, o trečią dieną prisikėlė iš numirusių mūsų išgelbėjimui.
   Iš kitos pusės "jei Kristus nebuvo prikeltas (rašo apaštalas Paulius), tai jūsų tikėjimas tuščias; jūs dar tebesate savo nuodėmėse. Tuomet ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. Ir jei vien tik šiame gyvenime mes viliamės Kristumi, tai mes esame labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar Kristus yra prikeltas iš numirusių – pirmasis iš užmigusiųjų (Tai kaip pirmųjų vaisių šventė Senąjame Testamente)... Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, tačiau kiekvienas pagal savo eilę: Kristus – pirmasis, vėliau – priklausantys Kristui Jo atėjimo metu. Po to bus galas, kai Jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas kunigaikštystes, visas valdžias ir jėgas. Nes Jis turi valdyti, kol paguldys visus priešus po savo kojomis. Kaip paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis"( 1 Kor 15, 14-26).
   Jėzus prisikėlė pirmasis, tuoj po to "Atsidarė kapai, ir daug užmigusių šventųjų kūnų prisikėlė. Išėję iš kapų po Jo prisikėlimo, jie atėjo į šventąjį miestą ir daug kam pasirodė" (Mat 27, 52-53).
 Dabar laukiame prisikėlimo tų, kurie priklauso Kristui. Po to... prisikėlimas visų...ir galiausiai bus sunaikinta mirtis. Grandiozinis planas, tikrai ne žmogaus, bet Visagalio Dievo numatytas ir bus įgyvendintas savo metu.  
   Kai Marija Magdalietė pranešė mačiusi prisikėlusį Jėzų, ne visi mokiniai patikėjo iš karto. Tomas pasakė "Jeigu aš nepamatysiu Jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu Jo šono – netikėsiu. Po aštuonių dienų Jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: “Ramybė jums!” Paskui kreipėsi į Tomą: “Įleisk čia pirštą ir pažiūrėk į mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; nebūk netikintis – būk tikintis”. Tomas atsakė Jam: “Mano Viešpats ir mano Dievas!” Jėzus jam tarė: “Tomai, tu įtikėjai, nes mane pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!”" (Jn 20, 25-29).
   Mes, taip pripratome matyti mirtį mirštančius pažįstamus ir nepažįstamus žmones, kad net negalime įsivaizduoti, kaip galėtų nebūti mirties. Visi miršta!.. Tačiau Dievas sukūrė žmogų ne mirčiai, bet gyvenimui. Mirtis tik nuodėmės pasekmė. Mirtis tik laikinas dalykas, kuris savo metu bus sunaikintas. Jėzaus prisikėlimas - mirties pabaigos pradžia.
    Šiais paskutiniais laikais yra ypatingas dvasinis sujudimas visuomenėje. Visi ieško antgamtinės galios ar pažinimo. Todėl kaip niekada svarbu suprasti, kad nepasiklystume šių ieškojimų labirintuose vieną paprastą, bet labai svarbią tiesą: "Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas – žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirką už visus, kad būtų paliudytas reikiamu metu" (1 Tim 2, 5-6).
   Jėzus Kristus - tikras Dievas ir amžinas gyvenimas atėjo į žemę ir paėmė mūsų mirtį ant Savęs - Jis mirė mūsų vietoje. Bet ačiū Dievui trečią dieną prisikėlė iš mirties. Jo prisikėlimu, kelias į gyvenimą - amžinąjį gyvenimą - atviras tau ir man. Kažkada aš atvėriau Jam savo širdį ir gyvenimą, kurį Jis atgimdė iš naujo ir užanspaudavo Savo Šventąją Dvasia - aš esu Jo. Esu Dievo vaikas, naujas kūrinys Kristuje, amžinosios karalystės pilietis, Dievo namiškis. Šiandien tavo laikas, šiandien tavo diena, šiandien Jėzus šaukia tave. "Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi" (Apr 3, 20).
"Juk kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo bus išgelbėtas" (Rom 10, 13).

Pastorius Gintautas Brangūs draugai!
Bažnyčia "Gyvasis Vanduo"
kviečia vsus
į susirinkimus sekmadieniais nuo 12:00
Dublin International Hostel salėje,
adresu: 61 Mountjoy street, Dublin 7.

Patyrę tarnautojai su malda padės žmonėms,
turintiems fizininių, sielinių ir dvasinių problemų
(išlaisvinimai nuo prakeikimų, depresijos, įvairių
priklausomybių, malda kūno ir sielos išgydymui)
galimi vizitai į namus ir ligonines.
Tel. 0894016414
facebook.com/gyvasisvanduo

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą